City Deal Impact Ondernemen

Even voorstellen: Jessica Gomies

Alleen ga je sneller…

ICQ Groep & FD Gazellen 2020

FD Gazellen 2020

Wat een mooi bericht kregen wij vandaag! ICQ Groep is één van de FD Gazellen van 2020. Op 19 november a.s. zal de uitreiking van de awards online plaatsvinden. Natuurlijk kijken wij daar enorm naar uit. Wij zijn er trots op om te horen tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en bedanken al onze opdrachtgevers, kandidaten en partner voor dit gezamenlijke succes.

Gelukkig nieuw jaar

Namens ICQ Groep en al haar medewerkers wensen wij onze consultants, partners, opdrachtgevers, relaties en belangstellenden een gelukkig, gezond en succesvol 2020. Wij hebben er zin in en zullen, ook in het nieuwe jaar, weer voor jullie klaarstaan. Wij hebben ons op een bijzondere wijze op het nieuwe jaar voorbereid….  het bewijs hiervan zien jullie in deze video. De beste wensen!

Wat onze consultants zeggen: Peggie Rombout

Peggie Rombout is een van de vele vrouwelijke professionals die zich als ZZP’er graag laat bemiddelen door ICQ. In haar rol als project manager draagt zij de verantwoordelijkheid voor veelal complexe projecten en zorgt zij voor tijdige implementatie en sturing van andere leden uit het project team. Als het aan haar ligt doet ze zoveel mogelijk leuke en verschillende opdrachten bij een breed scala aan opdrachtgevers.

Samenwerken met ICQ Groep is haar goed bevallen. ‘Ik ben vooral gecharmeerd van de persoonlijke benadering en de goede administratieve afhandeling’. Haar verwachtingen van een goede bemiddelaar zijn helder. Eentje die zorgt voor interessante opdrachten, transparant is over klanten, opdrachten én tarieven en zorgt voor snelle en correcte afhandeling van inschrijving en overeenkomsten. Al die aspecten ziet Peggie terug in ICQ Groep.

Als zelfstandig ondernemer is er natuurlijk altijd de keuze tussen zelf direct aan de slag bij een opdrachtgever, of dat doen via een bemiddelende partij. Of een tussenvorm, als het aan Peggie ligt: ‘Ik zou het persoonlijk handig vinden om een bemiddelaar te hebben die mij als klant heeft in plaats van de opdrachtgevende organisatie’. Maar de opdrachtgever is natuurlijk uiteindelijk de betalende klant. Misschien iets voor de toekomst. Ik heb eigenlijk alleen heel positieve ervaringen met ICQ’.

Wat onze consultants zeggen: Marlon Markus

Marlon Markus, 52 jaar, woonachtig in het pittoreske Zaandam en vader van vier kinderen. Hij werkt al sinds december 2012 samen met ICQ. Marlon zit niet stil. In zijn vrije tijd volgt hij een MBA-opleiding, danst salsa én Argentijnse tango en als hij tijd over heeft doet hij nog iets extra’s aan zijn conditie in de vorm van boxen en hardlopen.
Als financial systems consultant adviseert hij organisaties bij het selecteren, implementeren en beheren van financiële managementinformatiesystemen. Dat doet hij niet alleen binnen de grenzen van Nederland maar ook daarbuiten. Marlon werkt op het snijvlak van ICT en Finance, de twee grootste specialismen van ICQ.

Dat de samenwerking met ICQ al bijna negen jaar staat is voor hem het duidelijke gevolg van wederzijds respect en gelijke gezamenlijke inspanning. Hij zegt daarover: ‘Ik ervaar de samenwerking en het contact met het team van ICQ als zeer prettig en constructief’.

Dat zijn dan ook belangrijke pijlers en kernwaarden van ICQ. Dat zie je dan ook duidelijk terug in de bedrijfsvoering. Niet alleen in de dagelijkse operatie en bemiddeling, maar ook in de ontwikkeling van de specialisten en de begeleiding als het gaat om ambitie, potentieel en toekomstperspectief.

Dat is precies wat Marlon belangrijk vindt. Jezelf blijven ontwikkelen is voor hem bijna een constante factor in zijn carrière. Die verantwoordelijkheid neemt hij zelf, maar hij ziet daarin ook een belangrijke rol voor ICQ. ‘Ik verwacht van een bemiddelaar dat deze actief meedenkt en meewerkt aan de inzet én de ontwikkeling van de professional. Momenteel ben ik in de afrondende fase van een MBA-opleiding. Zodra ik deze opleiding afgerond heb, wil ik samen met ICQ onderzoeken hoe we ook op andere gebieden dan ICT kunnen samenwerken’.

10 jaar ICQ Groep – Aftermovie Lustrum

Op 22 juni vierden wij, met onze zeer gewaardeerde partners, klanten, medewerkers en consultants, het 2e lustrum van ICQ-Groep.

 

Social Return & de Rijksoverheid

Social Return & de Rijksoverheid

Social Return is een thema dat over de hele breedte van de maatschappij én het bedrijfsleven relevant is. Hoe gaat de Rijksoverheid eigenlijk om met Social Return? Hoe kijkt ze vanuit dat perspectief naar de arbeidsmarkt en welke instrumenten zet de Rijksoverheid in om Social Return on investment (SROI) te bevorderen?
Vanuit haar missie en doelstellingen en gevoed door haar eigen ervaringen kijkt ICQ-Talent Profs naar de arbeidsmarkt en de effecten van de inzet op Social Return op die arbeidsmarkt. De kennis en ervaringen daarmee opgedaan deelt ICQ-Talent Profs graag met haar netwerk.
De Rijksoverheid wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Werk en inkomen moeten bereikbaar zijn voor eenieder die dat wil. Zij stimuleert dit onder andere via de inkoop van diensten en goederen en bevordert dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Er zijn meerdere toepassingsvormen van Social Return binnen het Rijk.

Maatwerk voor Mensen

Op 1 januari 2018 is een nieuwe rijks brede werkwijze Social Return ingegaan, onder de noemer Maatwerk voor Mensen (MvM). De vernieuwde werkwijze biedt inkopers van de Rijksoverheid meer steun en kansen om met Social Return aan de slag te gaan. De standaard mogelijkheden in de klassieke uitvoeringsvariant SROI 1.0 per (1 juli 2011) worden in SROI 2.0 vervangen door maatwerk.

Van generiek naar maatwerk

Maatwerk voor Mensen heeft een innovatief karakter. In deze nieuwe werkwijze SROI 2.0 is sprake van een vormvrijere invulling. Hierbij is Social Return geen checklist meer, maar meer een doel dat opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk bepalen en uitvoeren. Echter, de klassieke uitvoeringsvariant SROI blijft van kracht zolang niet voor een vormvrijere maatwerk-variant is gekozen. Social Return moet als contractvoorwaarde worden opgenomen in alle aanbestedingen van werken en diensten boven de 250.000 euro. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht 5% van de loonsom inzet met stageplekken en daarmee werkervaringsplekken creëert.

Uitgangspunten voor het Rijk

In de vernieuwde werkwijze staan de volgende punten centraal:
• Social Return wordt breder ingezet om de sociale opgave waar het Rijk voor staat waar te maken. Dat duidt op: Een bredere doelgroep (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en een vormvrijere invulling en/of bedienen van bredere sociale doelstellingen
• De Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA) biedt en organiseert ruimte en steun voor categoriemanagers en inkopers voor het uitvoeren van nieuwe proeftuinen Social Return met maximale maatschappelijke meerwaarde.
• Bij alle aanbestedingen van werken en diensten wordt de uitvraag aangepast aan de kansen en mogelijkheden in de betreffende categorie, markt en sector binnen de juridische kaders.

Leren en experimenteren met proeftuinen

Een proeftuin Social Return is een werkwijze die ruimte biedt om tijdens een aanbestedingstraject, of gedurende de gehele contractperiode, te leren en te experimenteren met de inzet van Social Return. Op deze manier kan onderzocht worden op welke manier zo veel mogelijk sociale impact gemaakt kan worden. Van de opbrengsten van de proeftuinen leert de hele Rijksoverheid. De proeftuinen maken een vormvrije invulling mogelijk, waarbij uiteraard wel de nodige uitgangspunten, hulp en ondersteuning wordt geboden.

Maatwerk voor Mensen: Netwerk

De Rijksoverheid heeft de website voor Maatwerk voor Mensen gelanceerd, dat fungeert als centraal punt voor kennis en inspiratie over de nieuwe werkwijze Social Return voor Inkoopprofessionals, HR professionals en leveranciers van het Rijk. Het netwerk Maatwerk voor Mensen bestaat uit professionals die vanuit een inkoop-, hrm- of leveranciers-functie samen vorm willen geven aan Social Return. Zie https://www.maatwerkvoormensen.nl/.

Wat betekent Social Return on Investment (SROI) voor uw bedrijf?

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met SROI. Misschien levert u diensten aan lokale, regionale of Rijksoverheden en heeft u, om te mogen leveren aan de overheid, te voldoen aan verplichtingen. Misschien wilt u met uw bedrijf iets teruggeven aan de maatschappij door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats te bieden en wilt u inzichtelijk maken wat uw bedrijf al doet als het over SROI gaat? ICQ-Talent Profs kan u daarin bijstaan en adviseren.

ICQ-Talent Profs speelt in op twee ontwikkelingen; enerzijds de alsmaar toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en anderzijds de groeiende bewustwording van het belang om sociaal, maatschappelijk, verantwoord en duurzaam te ondernemen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Hierdoor heeft een grote groep potentieel talent moeite een passende werkkring te vinden, waardoor een gedeelte van die groep aan de kant zit.

ICQ-Talent Profs is dè dienstverlener binnen ICQ-Groep die werkgevers ondersteunt waar het Social Return betreft, o.a. door het bieden van een overlegplatform waar kennis, kunde en business worden gedeeld. Eveneens dragen we er zorg voor dat we met gerichte coaching, training, begeleiding en bemiddeling ongekend talent weer aan het werk helpen. ICQ-Talent Profs maakt talenten zichtbaar, voor bedrijven en voor de mensen zelf.

Wil je meer weten over Social Return en de mogelijkheden voor uw organisatie?  Neem dan contact op met:

SROI Expertisecentrum
sroi@icq-talentprofs.nl
06-18233493

Social Return, wat is dat eigenlijk?

Bij steeds meer bedrijven staat het onderwerp ‘Social Return’ op de agenda of, nog beter, is het één van de strategische doelstellingen van de organisatie. Maar wat betekent Social Return nou eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk?

Social Return

Is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van origine komt de term vandaan bij de overheid. Via het aanbestedingsbeleid dat overheden voeren kunnen inkopers bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
Het uiteindelijke doel van Social Return is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen.

Werkgelegenheid én sociaal rendement

Opdrachtgevers nemen sociale voorwaarden, eisen en/of wensen op bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen. Dit gebeurt door het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Opdrachtgevers halen hiermee zo veel mogelijk sociaal rendement uit inkoop en/of aanbestedingen. Voor beide partijen ontstaat zo een aantrekkelijke situatie.

Voor welke doelgroep is Social Return bedoeld?

‘Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’, is een ruim begrip. De specifieke definitie van deze afstand tot de arbeidsmarkt verschilt dan ook vaak per opdrachtgever. Werkzoekenden die in aanmerking komen voor Social Return trajecten bevinden zich vaak in een of meerdere van onderstaande categorieën:
• WW uitkering (Wet Werkeloosheid)
• WIA uitkering ( Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen)
• Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
• SW indicatie (Sociale Werkvoorziening)
• Een Bijstandsuitkering Participatiewet/IOAZ/IOAW uitkering via de gemeente
• Jongeren zonder Startkwalificatie
• Leerlingen met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg)
• Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Social return en commerciële organisaties

Niet alleen overheden zetten zich in om via Social Return werkzoekenden weer terug te krijgen in de arbeidsmarkt. Ook semioverheden en bedrijven kunnen dat doen, op dezelfde wijze. Hierbij is van belang dat er een eenduidige definitie is van de doelgroepen, zodat opdrachtgever en -nemer duidelijke afspraken kunnen maken.

Transparantie en terugkoppeling

Om op het gebied van Social Return goede resultaten te boeken, is het van belang dat een opdrachtgever inzicht heeft in de inzet van de opdrachtnemer. Dit betekent dat de opdrachtnemer volledig transparant dient te zijn en op vaste tijdstippen verantwoordt aan de opdrachtgever wat hij heeft gedaan in het kader van Social Return. Wie aan het werk is gezet, voor hoe lang en voor welk bedrag. Hiervoor zijn rapportageformulieren ontwikkeld.

De verplichting voor de bewijsvoering van inzet of inhuur ligt volledig in handen van de opdrachtnemer. Dat wil zeggen dat hij de zorg draagt voor bewijsvoering waaruit blijkt dat een kandidaat in aanmerking komt voor plaatsing via ‘Social Return’ . Pas na akkoord van de opdrachtgever kan de betreffende kandidaat aan de slag. Zo wordt voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van deze regeling.

Andere voordelen

De opdrachtnemer kan, naast het recht diensten en goederen te mogen leveren, in samenspraak met een uitkerende instantie gebruik maken van regelingen die tot doel hebben de werkzoekende die behoort tot de doelgroep duurzaam in te laten stromen in het arbeidsproces. Er kan gebruik gemaakt worden van proefplaatsingen, werkervaringsplekken, loonkostensubsidies, scholingsfondsen etc. Iedere situatie is anders, dus is er altijd sprake van maatwerk. Goede communicatie met de uitkerende instantie is daarbij van cruciaal belang.

Wil je meer weten over Social Return en de mogelijkheden voor uw organisatie?  Neem dan contact op met:

SROI Expertisecentrum
sroi@icq-talentprofs.nl
06-18233493

ICQ Groep viert haar 10-jarig bestaan

ICQ Groep – RTLZ: De Barometer

ICQ Groep was op zondag 12 mei 2109 te zien bij de TV uitzending van het RTL-Z programma “De Barometer”.

We zijn verhuisd

Wat onze consultants zeggen: Mart Hack

Wat onze consultants zeggen: Mart Hack
Mart Hack, 60 jaar, getrouwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen en woonachtig in Nieuwegein is wat ze noemen een echte oude rot in het vak. Met ruim 35 jaar ervaring op gebied van ICT project management heeft hij zijn vakgebied én specialisme in de loop der jaren behoorlijk zien veranderen.

Het freelancen blijft hij een hele prettige vorm van werken vinden. ‘Ik doe dit interim werk al een hele tijd en ik hoop dat ook nog lang te kunnen blijven doen. Ik vind het altijd fijn op gezette tijden van opdracht te kunnen wisselen; dat kan ook bij dezelfde opdrachtgever zijn’.

Mart is recent gestart als ‘projectmanager allround’ bij de provincie Gelderland. Mede door zijn aanvullende ervaring als gemeenteraadslid in Nieuwegein voelt hij zich uitstekend op zijn plek in deze omgeving. ‘Vooralsnog ga ik twee projecten leiden in Arnhem. Gebruikers van grafische applicaties bij de provincie hebben veel problemen (denk b.v. aan cartografie/Autocad) waar ik ze bij ga ondersteunen en helpen. Daarnaast gaat er een upgrade plaatsvinden van Motion het personeelssysteem van de provincie. Ook dat project ga ik begeleiden’.

Op de vraag waarom hij graag samenwerkt met ICQ antwoordt hij: ‘ICQ komt na wat ze zegt: Ze helpen actief mee opdrachten te vinden die echt bij je passen, hebben goede contracten en zijn snel en betrouwbaar als het gaat om betaling van je facturen. Ook de fee die zij hanteren is wat mij betreft heel acceptabel’.

Vanuit ICQ wordt continue gekeken naar en gewerkt aan manieren om de dienstverlening zowel richting opdrachtgevers als richting consultants te verbeteren. We vroegen Mart wat zijn visie daar op was: ‘Ik heb met meerdere brokers of bemiddelaars samengewerkt. Anders kom je als ZZP-er heel moeilijk of eigenlijk gewoon niet binnen bij de grotere opdrachtgevers. Ik vind het aanbod van ICQ hierin gebalanceerd en goed. Waar wat mij betreft meer duidelijkheid over mag zijn, bij alle bemiddelaars, is de fee die zij rekenen aan de opdrachtgevers. Ik zou het interessant vinden om daar zicht op te hebben omdat het in zeker opzicht ook bepalend is voor het inkooptarief van mij als ZZP-er.’

Save the date! ICQ lustrumfeest 22 juni 2019

ICQ-Groep lanceert 2 nieuwe labels

ICQ Groep lanceert 2 nieuwe labels: ICQ-ICT Profs en ICQ-Finance Profs

Apeldoorn, 18 december 2018.  ICQ-Groep is een bekende partij in het landschap van detachering en arbeidsbemiddeling van ICT en Finance professionals. De broers Jeroen en Erik Mensinga hebben in 10 jaar tijd een stevig netwerk aan opdrachtgevers en flexibele arbeidskrachten opgebouwd en een solide partnerkanaal. Duurzame werkrelaties aan beide kanten en transparantie typeren de organisatie. De beoordelingen van zowel klanten als flexkrachten spreken voor zich.

Ontwikkeling van de markt

De detacheringsbranche speelt een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. De toenemende groei in het aantal zelfstandig opererende specialisten, de krapte in de arbeidsmarkt en de immer stijgende behoefte van organisaties aan flexibele inzet van talent, kennis en kunde liggen ten grondslag aan de strategische keuze die ICQ Groep heeft gemaakt: De oprichting van twee nieuwe labels. Elk van de labels trekt vanuit het eigen expertisegebied vaste consultants aan, leidt ze op en zet ze in bij haar opdrachtgevers.

ICQ-ICT Profs

Elk van de nieuwe labels staat onder leiding van een bevlogen, ervaren en door de wol geverfde internationale business manager. Guillaume Bruens, voorheen COO bij Expereo, kent de markt als geen ander. ‘Ik heb in mijn rollen binnen diverse ICT bedrijven een flinke hoeveelheid aan consultants en flexibele specialisten aan de slag gehad. Wat ze met elkaar gemeen hadden was het gemis van betrokkenheid vanuit de detacheerder en de onvrede over tarieven en marges. Dat doen we bij ICQ compleet anders. En ik denk dat we daarmee een belangrijk instrument in handen hebben om deze professionals aan ons te binden’. Guillaume start per 1 januari 2019 als Directeur van ICQ-ICT Profs, vanuit het nieuwe kantoor te Schiphol-Rijk.

ICQ-Finance Profs

Ronald Ostermann gaat leiding geven aan ICQ-Finance Profs. Ook Ronald neemt jarenlange kennis en ervaring mee naar ICQ. Als zelfstandig ondernemer in finance en accounting en vanuit zijn rollen als interim professional bij internationale toonaangevende concerns. ‘Met mijn know-how van de financiële markt voeg ik waarde toe  aan ICQ-Finance Profs en aan de ICQ Groep. Zo zijn we als team in staat om de vraag naar tijdelijke extra capaciteit en deskundigheid bij onze opdrachtgevers te voldoen’. Ronald start per 1 januari 2019 als Directeur ICQ-Finance Profs, vanuit het kantoor in Apeldoorn.

ICQ-Flex Profs

Waar de nieuwe labels zich richten op het aantrekken en detacheren van consultants in vaste dienst, blijft ICQ-Flex Profs zich onverminderd richten op het bemiddelen van hoofdzakelijk freelance professionals.

‘Wij vinden en verbinden deskundigheid aan behoefte. Met onze kennis van de markt en door onze open en transparante relatie met de professionals, vullen wij de vraag naar vaste en tijdelijke capaciteit of deskundigheid van onze opdrachtgevers naar ieders tevredenheid in’, aldus Ron Brussaard, die als Directeur sinds 2014 de dagelijkse leiding heeft over ICQ-Flex Profs.

Toekomstbestendig

Voor de heren Mensinga is het opstarten van de 2 nieuwe labels een logisch vervolg op het succes van het afgelopen decennium. Jeroen Mensinga, Algemeen Directeur ICQ-Groep: ‘De veranderende arbeidsmarkt en wet- en regelgeving houden wij nauwlettend in de gaten. Hierdoor ontstaan kansen en mogelijkheden. En die benutten we dan ook, als we van mening zijn dat ze toegevoegde waarde hebben voor onze professionals én opdrachtgevers en passen in ons pad naar de toekomst’. Ook Erik Mensinga, Commercieel Directeur ICQ-Groep zegt hierover: ‘ Met deze stappen versterken we de positie van ICQ-Groep in haar geheel en zijn we ingericht om ook in de toekomst onze opdrachtgevers en professionals, vast of flexibel, van dienst te zijn op de manier die ons kenmerkt: Met kwaliteit, passie en betrokkenheid’.

Voor meer informatie bel je met Erik Mensinga op 06-49665894  of mail je naar erik@icq-groep.nl

www.icq-groep.nl | www.icq-financeprofs.nl | www.icq-flexprofs.nl | www.icq-ictprofs.nl